Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »BOŽIČEK ČAKA NA TVOJE PISMO«

 

Objavljamo pravila sodelovanja v nagradni igri »Božiček čaka na tvoje pismo«

IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 9, 1100 Dunaj, Avstrija (organizator) za nakupovalne centre Stop Shop z namenom promocije nakupovalnih parkov STOP SHOP organizira nagradno igro »Božiček čaka na tvoje pismo« (v nadaljevanju nagradna igra), ki bo potekala od 17. 11. 2023 do vključno 15. 12. 2023.

S temi pravili in pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju in njihovim ožjim družinskim članom, uporabnikom družinskih bonusov ter drugim osebam, ki so vključene v organizacijo te nagradne igre.

S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

 

Način sodelovanja

Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da:

  • na spleti strani https://stopshop-nagradnaigra.si/ odda pismo za Božička.

S tem, ko udeleženec odda pismo na https://stopshop-nagradnaigra.si se hkrati tudi strinja, da bo njegovo pismo javno objavljeno na https://stopshop-nagradnaigra.si v kategoriji pisma.

 

Žrebanje nagrad

Organizator bo izžrebal in podelil:

30 x promocijskih nagrad blagovne znamke STOP SHOP.

V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradne igre oddajo na zgoraj navedeni spletni strani svoje pismo za Božička. Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat ne glede na število oddanih prijav.

Žrebanje nagrad bo potekalo računalniško z naključnim algoritmom.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so zaposleni pri organizatorju. Nagradno žrebanje bo izvedeno v prostorih organizatorja nagradne igre, dne 18. 12. 2023 ob 10. uri.

Komisija bo izmed vseh sodelujočih izžrebala skupaj 30 nagrajencev.  

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, podatke o profilih izžrebancem ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

 

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Izžrebani nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen preko e-sporočila na e-naslov, ki ga sodelujoči vnese ob prijavo v nagradno igro.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-sporočilu. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izžrebancu.

Organizator bo bruto znesek prejete nagrade obravnaval v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini. Organizator se zavezuje plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od bruto vrednosti nagrade, določene v 4. členu teh pravil. Vse morebitne druge stroške, ki nastanejo iz naslova koriščenja nagrade, je dolžan nagrajenec poravnati sam. Višina nagrade in akontacija pa se dobitniku vštevata v letno odmero dohodnine.

Nagrajenec je dolžan kot zavezanec za dohodnino (4. alineja 15. člena Zakona o dohodnini) organizatorju pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko, vse v roku določenem v 4. členu teh pravil. Če se prejemnik nagrade s plačilom davčnih obveznosti ne strinja ali če organizatorju pravočasno ne sporoči potrebnih podatkov, se šteje, da se je nagradi odrekel in od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do tega nagrajenca.

Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, če se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

 

Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni igri uporabljajo za izvedbo nagradne igre.

V skladu s soglasjem, pridobljenim od udeleženca, organizator dobi soglasje za vključitev udeležencev te nagradne igre v bazo e-novičk za obveščanje o novostih, nagradnih igrah in ostalih trženjskih informacij podjetja IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 9, 1100 Dunaj, Avstrija, ki jih bo pošiljal preko elektronske pošte in soglaša z obdelavo podatkov s strani organizatorja podanih ob prijavi v nagradno igro za namene neposrednega trženja blaga in storitev. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče.

Organizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja ali največ 3 leta od zaključka nagradne igre.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih ali za katerega je prejel soglasje udeleženca in jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primeru, ko podatke za organizatorja obdeluje njegov pogodbeni obdelovalec za namene potrebe za organizatorja.

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno igro »Božiček čaka na tvoje pismo« in se strinja, da organizator obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bo organizator oddane podatke do preklica uporabljal za namen neposrednega trženja, in sicer za obveščanja o ponudbi, novosti, ugodnostih v obliki e-novic.

Organizator nagradne igre se zavezujejo, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredovali neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

 

Informacije o upravljavcih

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 9, 1100 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

 

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

  • Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre

Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih o rezultatu žrebanja nagrajencev in objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

  • Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja

Za namene neposrednega trženja organizatorja, in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih, posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih organizatorja ter poslovnih partnerjev.

  • Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je organizator dolžen hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo organizator te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadar koli prekliče.

 

Končne določbe

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju nagradne igre. Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo.

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@freezbi.si

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

 

Maribor, 17. 11. 2023

IMMOFINANZ AG, Wienerbergstraße 9, 1100 Dunaj, Avstrija

 

STOP SHOP - blagovna znamka IMMOFINANZ

STOP SHOP je naša blagovna znamka za nakupovalne parke v srednji in vzhodni Evropi. To so prijetna, praktična nakupovalna središča z zajetjem od 30.000 do 150.000 prebivalcev in ponujajo široko paleto vsakdanjih izdelkov.

© 2023 Immofinanz AG. All rights reserved.